Müşteri Hattı 05061617262
Mirasçılık Belgesinin İptali Davası
Mirasçılık Belgesinin İptali Davası

Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Nedir?

Mirasçılık belgesi, Türk Medeni Kanunu’nun 598. maddesinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre, miras bırakan kişinin yasal mirasçılarının miras paylarını ve mirasçılık sıfatlarını gösteren belgeye mirasçılık belgesi, bir diğer adıyla veraset ilamı denilmektedir. Veraset ilamı, miras bırakanın ölümü üzerine Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurularak alınabileceği gibi noterler tarafından da mirasçılık belgesi düzenlenebilmektedir.

Bununla birlikte, yasal mirasçı olmayan bir kimsenin, miras bırakan tarafından mirasçı olarak atanması veya da vasiyetname ile kendisine bir pay bırakılması mümkündür. Söz konusu bu işleme diğer mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından bir ay içinde itiraz edilmedikçe, bu kişilere de atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilmektedir. Bahse konu bir aylık itiraz süresi ise, ölüme bağlı tasarrufun diğer mirasçılara veya vasiyet alacaklılarına bildirilmesinden itibaren başlamaktadır.

Veraset İlamının İptali Nasıl Sağlanır?

Mirasçılık belgesi, bu belge üzerinde miras payları gösterilen kişilerin mirasçı olduklarına dair bir karine teşkil etmekle birlikte bu belgenin geçersizliğinin ileri sürülebilmesi mümkündür. Nitekim bu belge üzerinde miras paylarının hatalı yazılması, mirasçıların eksik ya da fazla gösterilmesi veya da hiç gösterilmemesi gibi nedenlerle maddi gerçeğe ve hukuka aykırı olarak düzenlenen mirasçılık belgesinin iptali talep edilebilir.

Bu talebin mahkemeye yöneltilebilmesi için Kanun’da herhangi bir hak düşürücü süre belirtilmemiştir. Dolasıyla mirasçılık payı veya mirasçılık sıfatı hatalı olarak gösterilen veya da hiç gösterilmeyen yasal hak sahibi, herhangi bir süreye bağlı olmaksızın bu davayı açarak mirasçılık belgesinin iptalini ve yeniden düzenlenmesini isteyebilecektir.

Veraset ilamının düzenlenmesinde yapılan maddi hata sebebiyle hakkı ihlal edilen herhangi bir mirasçı, bu davayı açma hakkına sahiptir. Davalı taraf ise, iptali istenen mirasçılık belgesinde mirasçı olarak gösterilen herkes olup davanın veraset ilamındaki mirasçıların hepsine karşı açılmasındaki temel amaç, dava sonucunda tüm mirasçıların miras paylarının etkilenecek olmasıdır.

Mirasçılık Belgesinin İptalinde Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Mirasçılık belgesi istemi, bir çekişmesiz yargı işi olup bu talebin Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yöneltilmesi gerekirken çekişmeli yargı işi olarak düzenlenen mirasçılık belgesinin iptaline konu davanın Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde görülmesi gerekmektedir. Nitekim aşağıda yer verdiğimiz emsal Yargıtay kararında bu husus açıkça belirtilmiştir:

“Veraset belgesinin iptali davalarının hasımlı olarak açılması zorunlu bulunduğundan çekişmesiz yargı kapsamından çıkıp çekişmeli yargı mahiyetini aldığı da bir gerçektir. Bu durum karşısında 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihinden sonra açılan mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesi istemine ilişkin bu dava bakımından 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 382/2-c maddesinin 6. bendi uyarınca Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir. Mahkemece, işin esasının incelenerek bir karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde Sulh Hukuk Mahkemesi’nin görevli olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilmiş olması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.” (T.C YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E. 2016/13859 K. 2020/3644 T. 11.06.2020)

Veraset ilamının iptali talebiyle açılacak davalarda yetkili mahkeme ise, miras bırakanın (murisin) son yerleşim yeri mahkemesi olabileceği gibi mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesi de bu davayı görüp karara bağlamaya yetkili kılınmıştır. Kanunda, bu davanın açılacağı yer mahkemesine ilişkin davacıya seçimlik bir hak tanınmış olup ayrıca kesin bir yetki kuralı da belirlenmemiştir.