Müşteri Hattı 05061617262
Ceza Avukatı, Müdafi Ve Zorunlu Müdafilik
Ceza Avukatı, Müdafi Ve Zorunlu Müdafilik

Ceza Avukatı :

Uygulamada sıklıkla Ceza AvukatıMüdafi ve Vekil kavramlarının birbiriyle karıştırıldığını görmekteyiz. Ancak bu kavramlar birbirinden farklı olduğu gibi başlı başına müdafi ve vekil sıfatları  Ceza Avukatına farklı yetki ve yükümlülükler yüklemektedir. Ceza Avukatı bir bütün olarak Ceza Yargılamasında hem vekil ve hem de müdafi olarak görev yapan avukatı ifade etmektedir. Ceza Muhakemesi Hukuku’na göre ceza avukatı:

  • Müşteki, mağdur, katılan, suçtan zarar görenin haklarını savunmak için vekil olarak
  • Şüpheli veya Sanık savunmalarını yapmak ve yardımcı olmak için müdafi olarak

ceza yargılamasına katılır.

Dolayısıyla ceza avukatı, müşteki, mağdur, katılan, suçtan zarar gören vekilliği ile şüpheli ve sanık müdafiliği kavramlarını kapsayan bir üst tanımlamadır. Ceza yargılamasında ceza avukatının haklarını koruduğu taraf itibariyle ya vekil ya da müdafi olarak katılmaktadır.

Müdafi nedir?

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 2. Maddesinde Şüpheli veya sağın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukata müdafii denir.

Tanımlar
Madde 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
….
c) Müdafi: Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı,
….

İfade eder.

Bazen uygulamada hatalı olarak sanık tarafından seçilen Avukatın Şüpheli Vekili, Sanık vekili olarak isimlendirildiğini görmekteyiz. Çünkü ceza muhakemesinde şüpheli veya sanığı gerek kollukta gerek Cumhuriyet Savcılığında ifade almada gerekse ceza davasında savunmasını yapan avukata müdafi denilmelidir. Yardımından faydalanılan avukatın şüpheli/sanık tarafından veya Baro tarafından görevlendirilmesi önem arz etmemektedir.

En kısa ifade ile; Ceza Yargılamasında şüpheli veya sanığın vekili olmaz, Müdafii olur

Çünkü ceza muhakemesinde müdafi şüpheli ya da sanığın temsilcisi değildir. Şüpheli ve ya sanığın savunmasını yapan, savunmasına yardımcı olan kişidir. Bu nedenle kanun koyucu tarafından avukat ya da vekil olarak isimlendirilmemiş, müdafii olarak nitelendirilmiştir.

Bir Şüpheli Veya Sanık Kaç Tane Müdafi Yardımından Yararlanabilir ?

Ceza Muhakemesi Kanunu’n 149. Maddesinde, şüpheli veya sanığın soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında bir ya da birden fazla müdafinin yardımından yararlanabileceği belirtilmiştir. Burada şüpheli ve ya sanık müdafinin sayısı bakımından herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Madde 149 – (1) Şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında bir veya birden fazla müdafiin yardımından yararlanabilir; kanunî temsilcisi varsa, o da şüpheliye veya sanığa müdafi seçebilir.

Müdafi sayısı bakımından sınırlamanın bulunmaması ana kural iken bunun iki istisnası vardır. Yine 149. Maddenin 2. Fıkrasında düzenlenmiştir.

(2) Soruşturma evresinde, ifade almada en çok üç avukat hazır bulunabilir.

Dikkat edilirse burada ifade alma sırasında hazır bulunabilecek avukat açısından sınırlama söz konusu olup üç müdafi ile sınırlandırılmıştır. İfade alma dışında şüpheli veya sanığın soruşturma aşamasında ve kovuşturma aşamasında birden fazla müdafinin yardımından yararlanması mümkündür.

İkinci istisna 03/10/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 676 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 149. Maddesinin ikinci fıkrasının sonuna ikinci cümle olarak eklenmiştir.

Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından yürütülen kovuşturmalarda, duruşmada en çok üç avukat hazır bulunabilir.

Sadece örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından getirilen istisna hükmü ile kovuşturma aşamasında duruşmada sanığın en fazla üç müdafinin bulunabileceği hükme bağlanmıştır.

Bir Avukat Aynı Dosyada Kaç Tane Şüpheli Ya Da Sanığın Müdafiliğini Üstlenebilir?

Şüpheli veya sanık birden fazla müdafinin yardımından yararlanabileceği gibi bir avukat, birden fazla şüpheli veya sanığın müdafiliğini üstlenebilir.

Bunun tek istisnası şüpheli ve sanıklar arasında menfaat çatışmasının bulunması halidir. Birden fazla şüpheli ve sanığın aralarında menfaat çatışması bulunması halinde ayrı müdafilerin yardımından faydalanabilirler. Bir başka deyişle, bir avukatın; aralarında menfaat çatışması bulunan şüpheli veya sanıkların müdafiliğini üstlenmesi mümkün değildir.

Üstelik bu hususta Avukatlık Kanunu‘nda da düzenleme bulunmaktadır. Avukatlık Kanunu md. 38/b:

“Avukat…

b)Aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukatlık etmiş veya mütalaa vermiş olursa,

….

Teklifi reddetmek zorunluğundadır.
Bu zorunluluk, avukatların ortaklarını ve yanlarında çalıştırdıkları avukatları da kapsar

Müdafinin seçimi:

Müdafilik, ihtiyari ve ya zorunlu olabilir. Müdafiliğin ihtiyari olması demek, müdafinin şüpheli tarafından seçilerek yardımından faydalanılması demektir. Zorunlu müdafilik ise şüpheli veya sanığın kendisine hukuki yardımından faydalanacağı bir müdafinin atanmasını talep etmesi ya da şüpheli ve ya sanığın talebi olmaksızın kanunda öngörülen suç tiplerinde ve koşullarda görevlendirilen avukatı ifade eder.

Zorunlu müdafilik:

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 150. Maddesinde zorunlu müdafiliğe ilişkin olarak iki usul benimsenmiştir.

  • Soruşturma evresinde, ifadeyi alan merci ya da sorguyu yapan Sulh Ceza Hakimi’nin istemi üzerine,
  • Kovuşturma evresinde mahkemenin istemi üzerine,

Soruşturma ya da Kovuşturmanın yapıldığı yer Barosu tarafından şüpheli veya sanığa müdafi görevlendirilir.

Zorunlu Müdafilik Halleri:

1- Ceza Muhakemesi Kanunu 150. Maddesinde düzenlenen zorunlu müdafilik halleri:

a) Şüpheli Veya Sanığın Talep Etmesi Üzerine Zorunlu Müdafilik:

Ceza Muhakemesi Kanunu’n 150. Maddesi gereğince: Şüpheli veya sanığa isnat edilen suç niteliğine ve suçun cezası (yaptırımı) na bakılmaksızın, şüpheli ve sanığın talebi üzerine kendisine müdafi görevlendirilir.

(1) Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi görevlendirilir.
Burada her ne kadar şüpheli ve sanığın talebi olsa da, Baro tarafından avukatın, şüpheli ve ya sanığa müdafii olarak görevlendirilmesi nedeniyle zorunlu müdafilik söz konusudur.

b) Şüpheli Veya Sanığın Kişisel Durumu Nedeniyle Zorunlu Müdafilik:

Şüpheli veya sanık talep etmese dahi Ceza Muhakemesi Kanunu’n 150/2. Maddesinde belirtilen kişilere müdafi görevlendirilmesi gerekir.

Şüpheli veya sanığın;

  • Çocuk olması (18 yaşından küçükler)
  • Kendisine savunamayacak derecede malul,
  • Sağır ve dilsiz ,

Olmaları halinde şüpheli veya sanığın talebi olmaksızın müdafii görevlendirilmesi yapılmak zorundadır. Müdafi olmadan bu kişilerin ifadeleri alınamaz.

c) Hapis Cezasının Miktarı Nedeniyle Zorunlu Müdafilik

Yine şüpheli veya sanığın talebi aranmaksızın şüpheli veya sanığa isnat edilen suçun alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan olması halinde soruşturma aşamasında ve kovuşturma aşamasında zorunlu müdafi görevlendirilecektir.

1- Alt sınırı 5 yıl hapis cezasını gerektirir bir suç isnat edilen şüpheli veya sanık müdafii olmadan ifadesi alınamaz, sorgusu yapılamaz ve duruşmada savunması alınamaz.

2- Gözlem Altına alınan kişiye zorunlu müdafilik

Ceza Muhakemesi Kanunu 74. Maddesinde :

Gözlem altına alınma
Madde 74 – (1) Fiili işlediği yolunda kuvvetli şüpheler bulunan şüpheli veya sanığın akıl hastası olup olmadığını, akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğunu ve bunun, kişinin davranışları üzerindeki etkilerini saptamak için; uzman hekimin önerisi üzerine, Cumhuriyet savcısının ve müdafiin dinlenmesinden sonra resmî bir sağlık kurumunda gözlem altına alınmasına, soruşturma evresinde sulh ceza hâkimi, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından karar verilebilir.
İşte 74. Madde gereğince gözlem altına alınacak kişiye talebi aranmaksızın, hakim veya mahkemenin istemi üzerine baro tarafından zorunlu müdafii görevlendirilir.

3- Ceza Muhakemesi Kanunu 91. Maddesinin 7. Fıkrasında:

Gözaltına alınan kişi bırakılmazsa, en geç bu süreler sonunda sulh ceza hâkimi önüne çıkarılıp sorguya çekilir. Sorguda müdafii de hazır bulunur.

CMK.’nun 96. Maddesinde belirtilen gözaltı süresinin sonunda, eğer kişi halen bırakılmamış ise Sulh Ceza hakimi’ne sorguya çıkarılır. İşte Sulh Ceza Hakimi’nce yapılan sorguda şüpheli talep etmemiş olsa dahi şüpheliye bir zorunlu müdafi görevlendirilecektir.

5- Tutuklama için sevk edilen şüpheli ve sanık için:

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 101/3. Maddesi uyarınca “tutuklanmak üzere Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen” şüpheliye talebi olsun olmasın zorunlu müdafi görevlendirilecektir.

6- Tutukluluğu Uzatma Kararı Verilirken :

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 102. Maddesi uyarınca Tutukluğu uzatma kararı verilmeden önce Cumhuriyet Savcısı, şüpheli ve müdafinin görüşü alınmalıdır. Bu aşamada müdafisi olmayan şüpheliye müdafi görevlendirilmesi zorunludur.

7-Sanığın duruşma salonundan çıkarılması halinde :

Ceza Muhakemesi 204. Maddesinde “Sanığın duruşma salonundan dışarı çıkarılmasını” düzenlemiştir. Duruşmanın ve yargılamanın güvenliği açısından duruşma salonundan dışarı çıkarılan şüphelinin müdafinin bulunmaması halinde mahkemece bir müdafinin görevlendirilmesi istenir.

Madde 204 – (1) Davranışları nedeniyle, hazır bulunmasının duruşmanın düzenli olarak yürütülmesini tehlikeye sokacağı anlaşıldığında sanık, duruşma salonundan çıkarılır. Mahkeme, sanığın duruşmada hazır bulunmasını dosyanın durumuna göre savunması bakımından zorunlu görmezse, oturumu yokluğunda sürdürür ve bitirir. Ancak, sanığın müdafii yoksa, mahkeme barodan bir müdafi görevlendirilmesini ister. Oturuma yeniden alınmasına karar verilen sanığa, yokluğunda yapılan işlemler açıklanır.

8- Sanığın Kaçak olması halinde:

Sanığın kaçak olması halinde duruşma yapılabilmesi için mahkemece müdafi görevlendirilmesi talep edilir.

Ceza Avukatı Ücretleri İle İlgili Olarak Önemli Bir Tavsiye:

Öncelikle gerek yayımladığımız makaleler, gerekse yaptığımız mülakatlarda şunu özellikle vurgulamak istiyoruz; eğer söz konusu bir ceza davası ise burada risk ve tehdit altında bulunan sizin hürriyetiniz ya da hiç olmazsa şeref ve itibarınızdır. Bu iki varlığımız yani şeref ve hürriyetimiz para ile ölçülemeyecek denli değerlidir. Kaldı ki hürriyetimizi kaybettiğimiz zaman paranın değeri de olmayacaktır.

Bu nedenle öncelikli olarak davanıza düşük ücretle bakacak bir ceza avukatından ziyade sizi dava ve duruşmalarda layıkıyla temsil edecek ve sorunlarınızı çözecek bir ceza avukatı bulmanız gerekmektedir.

Ancak biz içinde yaşadığımız toplumun gerçeklerinden de uzak yaşamıyoruz. Dolayısıyla paranın zor kazanıldığını, ekonomik koşulların ne denli zor olduğunu, herkesin kendisine göre maddi olanaklarının ve bütçesinin kısıtlı olduğunu da iyi bilmekteyiz. Zaten tarafımıza yöneltilen sorularda ya da arama motorlarında yapılan aramalarda en fazla “ağır ceza avukatı fiyatları“, “ağır ceza avukatı maaşı“, “ceza avukatı masrafı” şeklinde olduğunu görmekteyiz.

Bir ceza avukatı kendisine gelen bir işin kendisini ne kadar uğraştıracağını, müvekkilinin lehine bulunan tüm delillerin dosyada bulunup bulunmadığını, davanın görüleceği yer ile bürosunun bulunduğu yerin farklı adli yargı sınırları içerisinde olup olmadığına bakarak sonuç itibariyle emek ve zaman karşılığı bir ücret talep edecektir.

 

Bu araştırmayı yapmadan önce  Avukat Arayışında Bulunanlar İçin İpuçları başlıklı yazımızı okumanızı önemle tavsiye ediyoruz.

Avukatın kendisi ile bürosunda yüz yüze görüşerek, gerektiğinde bir kaç farklı avukat ile de görüşerek size güven veren, sizi ikna eden bir avukat ile ücret hususunu kararlaştırmanızı tavsiye ediyoruz.

Ceza Avukatı İle İlgili Olarak Sık Sorulan Sorular.

Ağır Ceza Avukatı Nedir?

Ağır Ceza Avukatı, Ağır Ceza Mahkemelerinin görevine giren suçlarla ilgili ceza davaları konusunda yoğunlaşan avukatı ifade etmek için kullanılır. Ancak Ağır Ceza Avukatı diye bir avukatlık türü, avukatlık ünvanı ya da sıfatı yoktur. Başta Avukatlık Kanunu olmak üzere, Türk Ceza Kanunu'nda, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda ya da başkaca hiçbir kanunda Ağır Ceza Avukatı şeklinde bir ifade, bir cümle, bir tanımlama yoktur.

Ağır Ceza Mahkemesinde Görülen Bir Davaya Hangi Avukat Bakar?

Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan bir davaya ceza avukatı bakar. Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davalarda haklarınızı savunabilmesi için için bir Ceza Avukatı ile görüşmelisiniz.

Ceza Avukatınız; Müşteki, mağdur, katılan, suçtan zarar görenin haklarını savunmak için vekil olarak, Yani müşteki vekili, katılan vekili vs. olarak Şüpheli, Suça Sürüklenen Çocuk veya Sanık savunmalarını yapmak ve yardımcı olmak için müdafi olarak görevini ifa edecektir.

Ceza Avukatını Nasıl, Nereden Bulabilirim?

Ceza Avukatını internette yapacağınız bir araştırma sonucunda bulabilirsiniz.

Avukatlık mesleğine başlayabilmesi için bir avukatın, bürosunun bulunduğu İldeki Baroya kayıt olması zorunludur. Söz konusu baroya kayıt olması halinde Avukatlık Levhasına kaydı yapılacaktır. Dolayısıyla bir avukata ulaşabilmek için söz konusu baronun Baro Levhasına bakabilirsiniz. Bunun için internetin imkanlarından faydalanabilirsiniz. Ya da Türkiye Barolar Birliği'nin web sitesinde yer alan levhadan avukat sorgulayabilirsiniz.

Ancak hiçbir zaman Baro Levhasında, bir avukatın ceza avukatı ya da boşanma avukatı olduğuna dair bir bilgi yer almaz. Dolayısıyla ceza avukatı araştırması yapmalısınız.

Burada Google arama motorundan da faydalanabilirsiniz. Örneğin İstanbul'da yaşıyorsanız; ceza avukatları istanbulceza avukatı arıyorum istanbul şeklinde arama yapabilirsiniz. Keza bulunduğunuz şehir belirtmek suretiyle ceza avukatı ankaraankara ceza avukatlarıizmir ceza avukatıceza avukatı konya şeklinde aramalar yapabilirsiniz.

Unutmayın, Ağır Ceza Davaları bakımından mutlaka En iyi ağır ceza avukatı ya da İstanbul Ağır ceza avukatları şeklinde arama yapmanıza gerek yok. Ceza avukatı olarak faaliyet gösterdiğini belirten avukatlar ile görüşebilirsiniz.

Ceza Avukatım Var Duruşmaya Gitmek Zorunda Mıyım?

Ceza avukatınız olsa da olmasa da duruşmaya gitmek zorundasınız. Mahkemece kabul edilebilir bir mazeretiniz olmadan duruşmaya gitmezseniz hakkınızda Zorla Getirme Emri çıkartılır.

Ceza Avukatı Sanık Ya Da Şüpheli Yerine İfade Verebilir Mi?

Sanığın savunması alınmadan mahkumiyet hükmü kurulamaz. Bu nedenle sanık ya da şüpheli yerine sadece ceza avukatının beyanı ile mahkumiyet hükmü kurulamayacağından sanık ve şüpheli bizzat dinlenir.

Avukatların diğer hukuk dallarındaki davalarda görevi genelde vekalet görevidir. Yani avukat, kendi müvekkilini temsil eder. Kendi müvekkili adına açıklamalarda bulunur. Oysa Ceza Yargılamasında Ceza avukatının sanık müdafi olarak yaptığı iş kendi müvekkilinin beyan ya da savunmalarından yola çıkarak, hukuk tekniği bakımından, hukuki araçlar ile savunmaktır.

Ceza Yargılamasında maddi hakikate ulaşmak için Suç teşkil eden olayın ne şekilde gerçekleştiği konusunda gerek müşteki ya da mağdurun gerekse şüpheli, ya da sanığın olayı anlatması istenecektir. Mahkeme bu beyan ya da savunmaları alırken gerektiğinde taraflara sorular yöneltecektir. Yine bu sorulara tarafların bizzat kendileri cevap vermek zorundadır.

Çünkü ceza yargılaması geçmişte yaşanmış, sonuçlanmış bir olayın mahkemede; tarafların beyan ve savunmaları, tanık anlatımları ve bilirkişi raporları ile yeniden canlandırılması temeline dayanır. Bu şekilde olayın ne şekilde gerçekleştiği, ne zaman gerçekleştiği, kimin suçlu kimin masum olduğu hususu, yani maddi hakikat ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır.

Bir olayın ne şekilde gerçekleştiğini, nasıl gerçekleştiğini sadece taraflar ve olaya şahit olan tanıklar bilmektedir. Olayın gerçekleştiği esnada orada bulunmayan bir avukatın bu konuda müvekkil yerine geçerek olayı anlatması beklenemez.

Dolayısıyla Ceza Avukatınız da olsa olayın ne şekilde gerçekleştiğine ilişkin savunmalarınızı bizzat kendiniz vermek zorundasınız.

Ancak bu duruşmada yalnız olduğunuz anlamına gelmemektedir. Tecrübeli ceza avukatı gerek duruşma öncesinde yapacağınız çalışma ile gerekse duruşmada size yönelteceği sorular ve sizin verdiğiniz cevaplar ile gayet güzel sonuçlar ortaya çıkaracaktır.

Kural olarak: Sanığın savunması alınmadan (Sanık bizzat dinlenmeden) sanık hakkında mahkumiyet hükmü kurulamaz!

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza Avukatı, ceza mahkemeleri dediğimiz Ağır Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi, Çocuk Mahkemeleri ile Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan davalara ve bu davaların soruşturma aşaması ile ilgili olarak Sulh Ceza Hakimlikleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyalarına konu dava ve dosyalar ile ilgilenir.

Dolayısıyla gerek Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanan ve cezası belirlenen suçlar (Hırsızlık, Yaralama, Kasten Öldürme, Dolandırıcılık vs.) gerekse diğer ceza yasalarında yer alan suçlar (Terör Suçları, Ateşli Silahlar Hakkında Kanun, Vergi Usul Kanunu kapsamındaki suçlar, Kaçakçılık Suçları vs.) ile ilgili yargılama sürecine dahil olurlar,

Ağır Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ağır Ceza Avukatı konusunda yukarıda açıklamada bulunmuştuk. Ağır Ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlardan bir kaçını sıralamak gerekirse; Soykırım, İnsanlığa karşı suçlar, Örgüt Kurma Suçu, İnsan Ticareti, Kasten öldürme, İntihara yönlendirme, taksirle öldürme, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, Organ veya Doku ticareti, İşkence, Terk, Çocuk Düşürtme, Cinsel Saldırı, Çocukların Cinsel İstismarı, Reşit Olmayanla Cinsel İlişki, Nitelikli Hırsızlık, Nitelikli Dolandırıcılık, Yağma vs. şeklinde sıralamak mümkündür.

Ceza Avukatı Ne İş Yapar?

Ceza Avukatı, soruşturma aşamasında şüpheli müdafi ya da müşteki-mağdur vekili olarak görev yapar. Kovuşturma aşamasında sanık müdafii ya da mağdur-katılan vekili olarak görev yapar.

Ceza Avukatı, müvekkilini atılı suç ile ilgili bilgilendirme, delillerini tespit etme, ifade verme, teşhis işleminde, keşifte yanında bulunma, bilirkişi raporunu inceleyerek beyanda bulunma, davada savunma, müvekkilinin lehine bulunan delilleri ileri sürerek toplanmasını isteme, yargılama sonucunda verilen hükme karşı gerektiğinde kanun yollarına başvurma, tutukluluğa itiraz, el koyma, yakalama ve gözaltına alınma işlemlerine itiraz gibi ceza hukukunun, ceza avukatına tanımış olduğu tüm imkanlarını kullanarak müvekkilinin adil yargılanma, mahkemeye erişim hakkı ve savunma hakkının kısıtlanmaması ilkeleri bağlamında haklarını savunur.

Ceza Davalarında Sanığı Savunan Avukata Ne Denir?

Ceza Davalarında sanığı savunan avukata müdafii denilir. Sanık müdafii şeklinde belirtilir.

Ceza Avukatı Maaşı Ne Kadar?

Maaş bağımlı çalışan kişilere bir aylık çalışması karşılığı ödenen ücrettir. Oysa ceza avukatı bağımsızdır. Serbest çalışır. Dolayısıyla ceza avukatının maaşı olmaz.

Ceza Avukatı Nasıl Olunur?

Ceza avukatı, her şeyden önce bir avukattır. Dolayısıyla hukuk fakültesinden mezun olma ve avukatlık stajını tamamlaması ön koşuldur. Ceza avukatı olmak, ceza davalarında yoğunlaşmak demektir.

Bu nedenle tercihini ceza avukatı olmak yönünde kullanmak isteyen hukuk fakültesi öğrencileri ve yeni meslektaşlarımızın özellikle Ceza Usulü (Ceza Muhakemesi), Ceza Genel (Ceza Hukukuna Egemen olan Temel İlkeler) ve Ceza Özel Hukuku (Gerek Türk Ceza Kanunu gerekse diğer özel ceza yasalarında yer alan suçların tipolojisi ve unsurları) konusunda kendilerini geliştirmeleri gerekir.

Bu hususta seminerler takip edilmeli, makaleler incelenmeli, kitaplar okunmalı ve en önemlisi Yargıtay Ceza daireleri ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararlarını incelemek ve takip etmek bir rutin haline gelmelidir.

Ceza Avukatı Olmak Zor Mudur?

Ceza Avukatı olmak, zorlu bir alanı seçmek demektir. Ceza avukatının, çalışmaya başlama saati yoktur. Suçun işlendiği andan itibaren, müvekkilinin haklarını savunmak adına gereken tüm işleri takip edecektir. Dolayısıyla gece yarısı ya da sabaha karşı olması bir zorluk olarak görülmeyecektir. Müvekkili için gerektiğinde emniyet, karakol gerektiğinde cezaevine gitmesi gerekecektir.

Müvekkili ile görüşerek acil kararlar almak zorundadır. Tam donanımlı olmak zorundadır. Bir hukuk davası gibi, şu mevzuata, şu kitaba bakayım deme lüksüne sahip değildir. Çoğu aşamalar acil işlerdir. Bu nedenle tüm donanımıyla, birikimiyle hazır ve nazır olmak zorundadır. Bir yargılamada defalarca cezaevine gitmesi gerekebilir. Sonuç itibariyle ceza avukatlığı, zorlu bir meslektir.

Ceza Avukatına Nasıl Ulaşabilirim?

Çoğu ceza avukatı, teknolojik imkanları kullanarak müvekkillerinin kendisine ulaşması için gerekli koşulları sağlarlar. Bir ceza avukatına kendi web sitesinde yer alan iletişim kanalları ile ulaşabilirsiniz. Örneğin bize ulaşmak için telefon, faks, e-mail, whatsapp, telegram, viber uygulamasını kullanabilirsiniz.

Avukat Burhan Demirci Bir Ceza Avukatı Mıdır?

Evet, Avukat Burhan Demirci bir ceza avukatıdır. Bir çok ceza dosyasında gerek müşteki, mağdur ve katılan vekili olarak gerekse şüpheli ya da sanık müdafii olarak müvekkillerimizin haklarını savunmaya devam ediyoruz.

Ceza Avukatları Ücretleri Ne Kadar?

Ceza avukatı, avukatlık ücretini harcayacağı emek ve mesaisine göre kendisi belirler.

Ancak burada bir taban ücret miktarı vardır. Her yıl Resmi Gazete'de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen taban ücretten aşağı ücret belirleyemez.

Ceza Avukatının belirleyeceği bu ücret, 2021 yılı için Asliye Ceza Mahkemesi ile Çocuk Mahkemesi'nin görev alanına giren davalarda 4.080,00 TL. den, Ağır Ceza Mahkemesi ile Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevine giren davalarda 8.200,00 TL. 'den aşağı olamaz.